Home Page

Ein Gweledigaeth/Our Vision

Gweledigaeth Ysgol Saron yn sgil Cwricwlwm i Gymru 2022

Our vision for education under the new Curriculum for Wales 2022

Ein gweledigaeth yw i ddarparu gweithgareddau pwrpasol, diddorol, cyffrous sy’n dal dychymyg ein dysgwyr ac yn eu paratoi i fod yn unigolion hyderus, uchelgeisiol mewn byd technolegol a datblygiadol. Trwy gynllunio cwricwlwm sy’n tanio’r dychymyg galluogwn ein dysgwyr i fod yn unigolion creadigol a mentrus gyda’r gallu i fod yn ddyfeisgar ac i weithio ar y cyd er mwyn datrys problemau.   Gosodwn ddisgwyliadau uchel ar gyfer pob un o’n dysgwyr gyda’r gefnogaeth a’r gynhaliaeth angenrheidiol i lwyddo.  Teimlwn fod meithrin annibynniaeth o oedran cynnar yn hanfodol ar gyfer miethrin dysgwyr galluog a gwybodus sy’n mwynhau herio eu hunain a dysgu am y byd ehangach. Trwy wrando ar lais y dysgwr a chydweithio’n agos gyda rhieni, staff, llywodraethwyr a’r gymuned rhoddwn wreiddiau cadarn i’n dysgwyr fel eu bod yn aeddfedu i fod yn unigolion egwyddorol, iach sy’n ymfalchio yn eu hiaith a’u diwylliant Cymreig. 

 

Gorau dysgu cyd-ddysgu

 

 

Our vision is to provide purposeful, interesting, exciting activities that capture the imagination of our learners and prepare them to be confident, ambitious individuals in a technological and developmental world. By designing an imaginative curriculum we enable our learners to be creative and enterprising individuals with the ability to be inventive and to work collaboratively to solve problems. We set high expectations for all of our learners with the necessary support to succeed. We feel that nurturing independence from an early age is essential for cultivating able and knowledgeable learners who enjoy challenging themselves and learning about the wider world. By listening to the voice of the learner and working closely with parents, staff, governors and the community we give our learners a solid foundation so that they mature into principled, healthy individuals who take pride in their language and Welsh culture.

 

Gorau dysgu cyd-ddysgu (We learn better when we learn together)