Home Page

Newyddion Wythnos 19/05/14 / News During Week 19/05/14

HYFEDREDD BEICIO

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi dechrau ar eu cwrs hyfedredd beicio.  Mi fydd hyfforddwyr o Sir Gaerfyrddin yn dod i'r ysgol ar dri achlysur gwahanol i hyfforddi'r disgyblion ar rheloau beicio da.

 

CYCLING PROFICIENCY

Pupils in year 6 are currently being instructed in safe cycling.  Trained instructers from the Education Authority will be visiting the school on three seperate occasions to deliver this short course.

KERBKRAFT

Yn ystod y tymor yma mae disgyblion blwyddyn 2 yn derbyn hyfforddiant ar sut i groesi'r heol yn ddiogel.

 

Kerbcraft: mae’n dysgu plant 5-7 oed i gerdded yn ymyl ffordd yn fwy diogel drwy fynd â nhw ar ffyrdd go iawn a dangos iddyn nhw fod gwneud y penderfyniadau cywir, ac ymddwyn yn gywir, yn gallu eu helpu i fod yn ddiogel. Caiff y plant eu cymryd allan o’r ysgol, mewn grwpiau o ddim mwy na thri, gan wirfoddolwyr sydd wedi cael hyfforddiant. Byddan nhw’n dysgu tri sgìl

 

1. Dewis Lleoedd a Llwybrau Diogel i Groesi’r Ffordd
Caiff y plant eu helpu i adnabod peryglon a dod o hyd i leoedd eraill i groesi.

 

2. Croesi’n Ddiogel lle mae Ceir wedi’u Parcio
Caiff y plant eu dysgu i ddefnyddio strategaeth ddiogel i groesi yn ymyl ceir sydd wedi’u parcio – os bydd hi’n amhosibl eu hosgoi.

 

3. Croesi’n Ddiogel yn ymyl Cyffyrdd
Caiff y plant eu cyflwyno i broblemau cyffyrdd syml a chymhleth ac fe ddysgan nhw strategaeth i edrych yn systematig i bob cyfeiriad.

Caiff pob sgìl ei ymarfer mewn sawl lle gwahanol dros gyfnod o 4-6 wythnos. Trefnir hynny mewn cysylltiad â’r ysgol a’i hamserlen.

 

Kerbcraft teaches children aged from 5-7 how to be safer pedestrians by taking them onto real roads and showing them how the right decision-making and behaviour can really help them to keep safe.

The children are taken out of school by trained volunteers, in groups of no more than three, to learn three main skills:

 

1. Choosing Safe Places and Routes to Cross the Road
Children are helped to recognise dangers and hazards and identify alternative crossing places.


2. Crossing Safely at Parked Cars
Children are taught how to use a safe strategy for crossing near parked cars - when avoiding
them is impossible.


3. Crossing Safely Near Junctions
Children are introduced to the problems of simple and complex junctions, and taught a strategy for looking systematically in all directions.
Each skill is practised at several different locations over a period of 4-6 weeks, in liaison with the school and its timetable.

YMWELWYR

Daeth athrawon o ysgolion Sir Benfro ac ysgol leol i ymweld ag arfer dda yn ein Cyfnod Sylfaen.  Cawsom brynhawn difyr yn trafod a rhannu arferion dosbarth.

 

VISITORS

We welcomed a number of teachers from various schools in Penbrokshire and a local school to share good practice in our Foundation Phase.  We had a lovely afternoon discussing and sharing our teaching experiences.

CWRS FFONEG

Mae'r cwrs yma wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda nifer o rieni yn manteisio ar y cyfle i ddysgu mwy am yr hyd sy'n cael ei gyflwyno yn yr ysgol.

 

PHONICS COURSE

This course has been very successful with a number of parents taking advantage of this opportunity to discover more about how their child learns in school.

CYFARFOD PWYLLGOR ECO - LLANELWEDD (YSGOLION PLATINWM)

Pob blwyddyn rydym yn derbyn gwahoddiad i fynychu cyfarfod pwyllgor Eco yn Llanelwedd.  Bwriad y cyfarfod yma yw i dynnu yr holl ysgolion sydd wedi cyrraedd statws Platinwm trwy Gymru gyfan at ei gilydd i rannu arferion da.  Cafwyd diwrnod arbennig yng nghwmni eraill.

 

ECO COMMITTEE MEETING AT BUILTH WELLS (PLATINUM STATUS SCHOOLS)

Every year we receive an invitiation to attend an eco committee meeting at the showground in Builth.  The aim of this meeting is to share good practice with other platinum status schools throughout Wales.  We had a good day learing from each other.

CREU BOCSYS ADAR

Ar ddydd Gwener daeth Mr Pphil Jones o'r Ganolfan Gwasanaethau Ieuenctyd i weithio gydar grwp o ddisgyblion blwyddyn 6.  Buodd pawb yn brysur iawn ac ar ddiwedd y prynhawn roeddent wedi adeiladu 10 bocs adar i werthu yn ein ffair haf.

 

BUILDING BIRD BOXES

On Friday afternoon Mr Phil Jones from Glanaman Youth Service came to school to help a group of year 6 pupils build bird boxes.  By the end of the day they had built 10 boxes which we shall be selling at our summer fayre.