Home Page

Newyddion Wythnos 17/03/14: News During Week 17/03/14

CYFRANIAD THERMAL EARTH

Diolch yn fawr i'r cwmni lleol, 'Thermal Earth', am gyfrannu adnoddau ar gyfer ein gardd natur.  Daeth aelodau o'r cwmni draw i gyflwyno'r pecyn yma yn ystod ein gwasanaeth boreol.

 

THERMAL EARTH'S KIND DONATION

A local company, 'Thermal Earth', kindly donated pond dipping equipment for us to use in our nature garden.  Members of the company joined us during our morning assembly to present these new resources.

 

WYTHNOS ECO / ECO WEEK

 

Pa Ffordd Heddiw?

 

Yn ystod yr wythnos buodd plant pob dosbarth yn cystadlu i weld pwy fyddai yn llwyddo i gyrraedd yr ysgol yn y ffordd mwyaf caredig ar gyfer gofalu am yr amgylchedd.  Buodd rhai plant yn cerdded, eraill yn beicio a rhai yn rhannu lifft mewn ceir. 

 

Ar ddiwedd yr wythnos bu'r athrawon yn brysur yn adio y nifer o gamau ar bob siart ac yna rhannu'r cyfanswm gyda'r nifer o blant yn y dosbarth.  Roedd hyn yn rhoi cyfartaledd ar gyfer pob dosbarth er mwyn cael canlyniad teg.

 

Enillwyr y tymor yma oedd: BLWYDDYN 5

 

Which Way Today?

 

During the week children have been competeing to discover who was able to come to school in the most eco-freindly manner.  Some children walked to school, others cycled and a few shared lifts! 

 

At the end of the week the teachers counted the number of steps taken on the chart and this figure was then divided by the number of children in that class.  This gave us an average figure for each year group, which made it fair for the smaller classes.

 

The winners for this term were:  YEAR 5

 

DIWRNOD HEB DRYDAN!:

 

Ar ddydd Iau buon ni yn cynnal ein diwrnod heb drydan!

 

Dim Golau!

Dim Cyfrifiaduron!

Dim Berwi Tecell!

 

Yn ystod y diwrnod yma defnyddiwyd bron hanner y trydan ag arfer - bydd rhaid cael diwrnod fely yma eto!

 

NO ELECTRICITY DAY!

 

On Thursday we held a 'NO ELECTRICITY' day!

 

No Lights!

No Computers!

No Boiling the Kettle!

 

During this day we used almost half the amout of electricity than we normally use - we shall have to do it again soon!

DIWRNOD GWISGO GWYRDD A PHLANNU HADAU! / WEAR GREEN AND PLANT SEEDS DAY!

HER GWNEUD SLEFREN FOR!

Her yr wythnos oedd i bob dosbarth greu slefren for allan o ddeunydd ailgylchu - cafodd y plant sbri yn creu slefrod mor allan o hen ymbarel!

 

MAKE A JELLY FISH CHALLENGE!

A challenge was set for every class to create a jelly fish from recycled material - the children had fun creating jelly fish from old umbrellas!