Home Page

Gwaith y Plant-Hylendid Children’s Work- Hygiene

Yn ystod y cyfnod clo bu’r ysgol gyfan yn dilyn y thema Enfys/Daw Eto Haul ar Fryn 

During lockdown the whole school followed the theme Rainbow/The sun will shine again

Gweithgareddau trawsgwricwlaidd/Cross curricular activities

Gwaith ar hylendid/ Work on hygiene

Pwysigrwydd golchi dwylo/The importance of hand washing

Microbau/Microbes

Hylendid y geg/Oral hygiene 

Cystadleuaeth- Dathlu penblwydd Dewi/ Competition- Celebrating Dewi’s birthday